[Reading] ➶ Co s námi bude? Stručná historie příštích 20 let ➽ Milan Vodička – Peakpopa.info

Co s námi bude? Stručná historie příštích 20 let Ani Si To Uv Domujeme, Stoj Me V Dy Jednou Nohou V Budoucnosti A Na Adu Vymo Enost I Probl M Ji M Me Zad L No Co N S Tedy Ek Jak Bude Budoucnost V Oblasti Automobilismu, Sportu, Kulin Stv , Sexu, Cestov N A Z Bavy Jak Katastrofy N M Hroz Jak Velmoci Se Zrod , Kter Civilizace Za Nou Upadat A S Jak Mi Zv Aty Budeme Na T To Planet Spolu T


About the Author: Milan Vodička

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Co s námi bude? Stručná historie příštích 20 let book, this is one of the most wanted Milan Vodička author readers around the world.10 thoughts on “Co s námi bude? Stručná historie příštích 20 let

 1. says:

  Prvn t etina knihy se mi opravdu l bila a bavila m..ale pozd ji jsem za ala zji ovat, e se autor asto opakuje v jist ch kapitol ch, n kdy mi to p i lo i dost zbyte n N kter kapitoly m p rkr t unudily k sp nku, tak e se p izn m ani jsem je po probuzen nedo etla, ale to po mn ani nikdo nem e cht t, abych se prob rala kapitolou zasv cenou v hradn politice, technice i v lk m


 2. says:

  Rozhodn zaj mav Nejd v si lov k k Teda to se snad zbl znil, to u je tro ku moc, ne A pak n m hezky mezi o i nap l , e to nen budoucnost, e u se t eba i stalo mo n v men m m tku, ale stejn Sice ch pu, e, jak psal na konci, nen mo n v ude d t odkazy, ale ocenila bych kdyby t eba na internetu byl n jak dokument, kde by byly v echny posb r ny.Tak e pokud m te r di takov coby kd


 3. says:

  Dozv d la jsem se v ci, o kter ch jsem p edt m nem la tu en celosv tov genobanka rostlinn ch semen, konkr tn postupy na z chranu Zem p ed asteroidy, m d l v t v znam profesion ln ch voj k nebo existence skupin lid prepper , kte se re ln p ipravuj na apokalypsu a fakta, nad kter mi se lov k m e sp d l zamyslet co pro n s znamen internet, jak bychom si poradili b hem n kolikade


 4. says:

  P edpov dat je t k , zvl kdy jde o budoucnost Dokazuje to asi i nejzaj mav j kapitola v samotn m z v ru knihy, kter popisuje predikce z roku 1980 na dal ch 20 50 let, vypracovan komis v dc pov en ch prezidentem Jimmy Carterem USA N kdy v p t ch 50 letech se prezidentem stane ena, id, p slu n k n kter z etnick ch men in a mo n i ernoch, ale ten by byl a na posledn m m st mezi


 5. says:

  Ve sv podstat dosti dobr kniha progn z na p t ch 20 let Dotkne se prakticky v ech t mat, kter by n s mohla v p t ch letech ekat.Pan Vodi ka uvede kontext a n sledn nast n hlavn mo nosti v voje i st vaj c trendy Jednotliv l nky jsou tiv a velmi dobr je i porovn n se studi ze sedmdes t ch let o tom, jak bude vypadat rok 2000 Osobn m mrz zejm na to, e kniha nem p esah odborn , tj od


 6. says:

  The first half of the book has five stars from me Second half has three stars Totally it is four stars But finish is very good again.


 7. says:

  Kapitoly postihuj c v echny mo n sc n e Politika, sociologie, po as , fauna i fl ra, technologie i lov k Chv lemi z bavn ten , ob as i depresivn a mraziv.


 8. says:

  Tak tohle byla dozajista zklam n je to povrchn , nevyzdrojovan by to autor v doslovu obhajuje a pro alespo trochu informovan ho ten e to nic nov ho nep in Pro m byla jedin novinka ot zka Tibetu a vody tedy pokud je to tak Pr v ta forma, absence zdroj a celkov z zem autora bohu el sv d k tomu, e knihu prost nem u br t jako d v ryhodnou a konkr tn informace v n obsa en m m tendence pova


 9. says:

  Doporucuji vsem ktere zajima, co s nami bude Geopolitika, Sociologie, Psychologie, Ekologieod vseho neco Hodne napovi nektere nazvy kapitol Sex, jak ho teprve poznate Jak se bude krast a loupit M uz vas pes pravnika na p li velk na l sku Den, kdy do la ropa nebo voda, Den kdy prestane fungovat internet, Ktere zviratka zase uvidime a ktere ne, i Jazyky, kter ubydou Hodne vyzivne cteni.


 10. says:

  Velmi zaj mav kniha pln podn t k zamy len.Jedin , co mi trochu chyb lo byly citace Kniha ob as p sob dojmem, e historky, kter autor pou v k dokreslen jsou od zdroje Jedna pan pov dala Jinak maxim ln spokojenost, super je, e se kniha d pou t i do v uky o informa n etice.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *