❰Ebook❯ ➥ Seme mraka Author Iva Kolega – Peakpopa.info

Seme mraka Realno,pred kraj pri e vidimo koliko je ovo zapravo jedna te ka knjiga Posebno jer je knjiga inspirisana stvarnim doga ajem Zlo in nad zlo inima,makar ja to tako gledam. Znam da je ispirirano istinitim dogadajima i to ga cini jos mucnijim Svega je previse, ne u losem smislu, ali jednostavno je pretesko uopce doci do kraja ovakve knjige Svaka cast na hrabrosti napisati nesto ovakvo Meni je ipak bilo malo prepotresno Mnoge su me situacije naljutile, neke likove jednostavno ne mogu razumijeti, ali valjda to tako bude Preporucam procitati, ali pripremite se. Iris je ku anica i majka troje djece Njezina obitelj daleko je od savr enstva i od onog to bi se smatralo normalnim Njezina starija k i Diana rodila je u etvrtom srednje, odselila s de kom u Njema ku i gotovo prekinula svaki kontakt s obitelji Mla a k i Julija se koluje u drugom gradu, dolaze i u obiteljski dom samo kad mora Njezin suprug, Sa a, u vje itom je stresu zbog posla, a utjehu pronalazi u alkoholu i ljubavnicama I dok Sa e ponekad nema doma i po dva dana, Iris se zaokuplja brigom o tre em djetetu, desetogodi njem Luki i itanjem novina, osobito crne kronike koju ita najvi e kako bi uvjerila samu sebe da u svijetu postoje i gore stvari i da u usporedbi s njima, njezin ivot i nije toliko katastrofalan kako se na prvu ini.No, kad pro ita vijesti o jednom, a potom i o drugom silovanju koja su se dogodila u njezinom gradu, na mjestima na kojima ona i njezine k eri esto provode vrijeme, Iris po inje sumnjati u svojeg mu a Dokaza je i previ e, Iris je toga itekako svjesna u vrijeme kad su zlo ini po injeni, njezin Sa a nije bio kod ku e, a vratio se krvave odje e i s gadnim ogrebotinama A ono to slu ajno jedan dan prona e na njegovom ra unalu, osim to ju zgrozi, dodatno potvrdi njene sumnje Je li njezin Sa a uistinu monstrum o kojem se pri a Je li zbilja sposoban po initi takav stra an zlo in, a mo da i ne to puno gore Irisin se ivot, dok poku ava doznati istinu, kroz par dana pretvara u pravi pakao.Knjiga je pisana iz perspektive lanova obitelji, a tako er je vremenski podijeljena na pet dijelova, odnosno na pet radnih dana Svaki radni dan sadr i pet poglavlja, po jedno za svakog lana obitelji Na taj na in mo emo pratiti razli ite doga aje kroz nekoliko perspektiva, ulaze i pritom u misli i osje aje svakog lana obitelji zasebno.Tu je Iris, nesretna ku anica koja je svjesna te ine suprugovih grijeha, no i dalje odlu uje utjeti jer smatra da je to ispravno.Sa a, nemoralna i nesavjesna osoba, vje ito pod utjecajem alkohola zbog kojeg esto ima rupe u sje anju, utjehu tra i u enama prema kojima se ne pona a nimalo ljudski, otimaju i im dostojanstvo, samopouzdanje i elju za ivotom Niti Iris tu nije po te ena, ona po njemu postoji i slu i samo da odgaja djecu, kuha, da uti i da ni ta ne vidi I, naravno, da mu uvijek bude dostupna.Zatim tu je Diana, najstarija k er, buntovnica od malih nogu koja je odmah nakon zavr enog kolovanja s djetetom pobjegla u Njema ku, to dalje od svoje obitelji i starog ivota No, demoni su posvuda, posebno oni unutarnji i od njih se ne mo e tako lako pobje i.Mla a k er, Julija, svoje traume lije i na ne to druga iji na in koluje se u drugom gradu, ivi u stanu koji su joj kupili roditelji i ma ta o normalnom ivotu, iako vi e ni sama nije sposobna razlikovati dobro od zla Tako er imamo i kratke prikaze najmla eg lana obitelji, Luke, iskrenog i upla enog djeteta Luka svoje roditelje i sestre neizmjerno voli, ali isto tako ne razumije stvari koje se u njegovoj obitelji doga aju.Postoji odre ena te ina koju osje amo kad je ne to napisano po istinitim doga ajima, te ina s kojom se te e borimo nego s ostalim romanima jer znamo da je stvarno pa dodatno dira, uznemiruje i poga a I odmah u vam re i, ova knjiga nije za svakoga Tema je te ka, rije i su detaljno i bolno pisane, opisi su okantni i uznemiruju i, ali to je zapravo na a stvarnost Autorica je hrabro progovorila o stvarima i doga ajima koji postoje, koji se sve e e pojavljuju u novinama, na vijestima No unato tome, zbilja vam preporu ujem ovaj amar realnosti Svakome to treba s vremena na vrijeme, podsjetnik kako ivot nije ru i ast ni bajkovit ivimo u stvarnosti u kojoj se grozote doga aju svakodnevno, a ono to mi trebamo je imati hrabrosti okrenuti glavu, suo iti se s njima i progovoriti kada je potrebno. Seme mraka nije tek jedan u nizu klonova Devojke iz voza i sli nih romana, ve delo koje pose e za anrovskom matricom, modifikuje je i progovara o temama koje mnogi pisci izbegavaju i koje se jo uvek do ivljavaju kao tabu Iva Kolega ne zadovoljava se ponavljanjem postoje ih obrazaca Iako je najavljen sintagmom psiholo ki triler , roman Seme mraka je vi e studija likova nego tipi ni whodunit Misterija postoji, s tim da to nije vrsta misterije karakteristi na za anr Na po etku se ne de ava ubistvo ili nestanak, postavka je na prvi pogled suptilnija, manje ubojita Ali kako se knjiga bli i zavr nici i maske po inju da spadaju, italac polako postaje svestan svog intenziteta u asa u kom ive junaci ovog romana Kompletan tekst Za ovu knjigu treba imati stvarno jak zeludac okantno, te ko, potresno i na alost realno Te ko je uop e zamisliti da na svijetu ima ljudi i obitelji koje zaista vode ovakav ivot i imaju ovakve sudbine itaju i knjigu, u nekim momentima, doslovno sam razroga ila o i i u nevjerici lagano imala onaj isusebo e izraz lica Odre eni likovi, zbilja su me poprili no naljutili svojim pona anjem, stavom i razmi ljanjem ovjek se zapita kakvi smo mi to ljudi i koliki je zapravo postotak psihopata i sociopata na ovom svijetu koji smatraju da su normalni i da je sve to to rade zapravo normalno Ljudi koji zbog straha i bojazni za vlastitu egzistenciju mo da zbog sebi nosti ili zbog straha i kukavi luka zatvaraju o i i prave se kao da je sve u redu i da sve ba tako mora biti Ova knjiga je definitivni mindkiller Citat koji mi je zapeo za oko Blago tom umrlom Za to ga svi oplakuju, kad su ivi oni koje treba aliti Autorka koja, da je sa engleskog govornog podru ja, bi do sada sigurno osvojila top liste na ameri kom i britanskom u anr ka e psiholo ki triler Ovaj roman je daleko vi e od ablona po kojem mnogi danas pi u trilere Iva Kolega smelo i ve to pripoveda i hvata se uko tac sa veoma mra nim temama Pi e o porodici koju je progutala tama iz koje se retko ko izvu e Pi e o porodici koja na prvi pogled mo e izgledati kao prose na porodica sa prose nim problemima Iza zatvorenih vrata se, me utim, kriju u asi iz najgorih no nih mora Treba imati hrabrosti i napisati ovakav roman S druge strane, treba imati hrabrosti i pro itati ga Tema koju mnogi izbegavaju Ono to ostavlja najja i utisak u ovoj knjizi je psihologija rtve, nasilnika, kao i onih koji guraju glavu u pesak pred neizbe nom istinom Kada pro itate poslednju stranicu i zatvorite knjigu, zapitajte se na ta biste vi bili spremni da sa uvate iluziju savr ene porodice Knjiga na koju ete sigurno imati burnu reakciju, topla preporuka. O ajno lo e napisano Redovna boljka doma ih autora Svi bi pisali, nitko ne bi pekao zanat prethodnim itanjem, isto da nau e kako se pi e suvisla re enica Jer, ako Luka ide u kolu, i ustaje u 7.15, naravno da ide u dopodnevnoj smjeni Na primjer A takvih je nebuloza ovo tivo prepuno, na ast i radost koliko autorici, toliko i uredniku Kava.Cigareta.Crna kronika.Ne zvu i ba kao idealna jutarnja rutina Ali nekome je to sve to ima Netko mora uz prvi gutljaj kave i prvi dim cigarete pro itati grozne vijesti da bi sam sebe zavarao i pomislio kako je u njegovom ivotu jo i dobro, s obzirom na sve probleme koji mu e druge ljude Iris koristi crnu kroniku kako bi zamaglila svoju stvarnost, jer ljudima koji su imali tu nesre u da napune retke crne kronike je gore Iako joj je jedna k er rodila ve u srednjoj koli i po zavr etku iste odselila van dr ave u nepoznat svijet i s njom komunicira skoro pa nikad, dok se druga k er koluje u drugom gradu i ku i dolazi samo kad mora, a komunikacija s njom je jednako slaba ljudima u crnoj kronici je gore.Iako bi njezina snaga trebala biti usmjerena na plahog desetogodi njeg sina, Iris je iscrpljena Jer ivi s mu em koji svoje poslovne neuspjehe lije i potocima alkohola i nebrojenim ljubavnicama Jer e Iris radije utke oprati ru i krv s mu eve ko ulje nego skupiti stvari i pobje i s djetetom to dalje od njega Jer je u slijepoj ulici, jer nema kud Uostalom, ljudima u crnoj kronici je i dalje gore nego njoj Izgleda da Iris ne mo e jo dublje potonuti u zonu sumraka u kojoj se nalazi, sve dok ne nai e na vijest gdje drugo nego u crnoj kronici o brutalnom slu aju silovanja Pitanja se roje u glavi, kockice se polako sla u ivi li Iris s monstrumom gorim nego to je bila svjesna itaju i najavu za ovaj roman, itatelj bi se lako dao zavarati i svrstati Sjeme tame u isti ko s romanima tzv domestic suspense trilerskog pod anra, ijoj masovnoj popularnosti svjedo imo posljednjih nekoliko godina kroz naslove kao to su Nestala, Djevojka u vlaku, Par iz susjedstva, Ne vjeruj svojim o ima, popis bi se mogao nastaviti do unedogled Ipak, po mnogo emu Sjeme tame iska e iz kalupa po kojem su mnogo popularniji romani pisani Ne postoji neka misteriozna pojava, doga aj iz pro losti ili po injeno gnjusno djelo ije detalje i okolnosti otkrivamo kako se pribli avamo kraju romana.Sukladno tome, Sjeme tame ne ulazi u onaj klasi ni kalup whodunnita u kojem tra imo krivca iji su postupci pokrenuli lavinu nesretnih doga aja koji su obilje ili, ali i okon ali neke ivote Nema ni neke klasi ne misterije i upitnika povi e glave Sve su karte otkrivene na stolu, sve je jasno kao dan Iva Kolega nijedan od navedenih elemenata nije koristila kao prepoznatljivi ok faktor koji nam preokre e sve ono u to smo dotad vjerovali Ne, ni ta od navedenog nisam prona ao u romanu Sjeme tame Ali prona ao sam ne to to je jo gnjusnije od svega navedenoga ime opravdava etiketu trilera, pa ak i horora zato to je inspirirano istinitim doga ajima i ljudima koji su sve to pro ivjeli Zato to udara u ono to dr imo jednom od najve ih svetinja obitelj Ima li to gore od obitelji u lo em braku Od obitelji koja je talac jednog ovjeka i njegove volja koja ovisi o odre enoj koli ini alkohola, ne uspje nim transferima nov anih sredstava i raspolo enju u kojem se nalazi monstrum koji u njemu obitava ena u lo em braku Pod injena, bez vlastitih primanja, bijeg od vlastitog mu a ne vidi kao opciju jer je cijeli njezin ivot u potpunosti oslonjen na njega, u njoj je stvoren osje aj da e odlaskom od njega izgubiti sve, dok bi odlaskom zapravo najvi e dobila i najvrjednije sa uvala svoj ivot i ivot svoje djece Tako je lako na i se u situaciji gdje se ene kao Iris osu uje s pitanjima to jo uvijek radi s ovjekom koji joj zagor ava ivot Nagledali smo se toga, svi mi koji smo barem jednom u novinama ili na portalima nai li na vijesti sli noj ovoj kakva je pri a Irisine obitelji Iz ovog romana vri ti pitanje Imate li hrabrosti okrenuti glavu Kao dru tvo, imali smo tu hrabrost vi e puta, okrenuli smo glavu, gledali smo te ene, nismo ih vidjeli, jer nismo htjeli ili nismo mogli vidjeti s ime se te ene i ta djeca suo avaju u vlastita etiri zida koja bi trebala predstavljati sigurnost Zato mi je drago da romani kao to je Sjeme tame postoje Romani koji razbijaju arene iluzorne balone, koji e ukazati nekome da ak i njegova prva susjeda prolazi kroz sli no, romani koji e ukazati nekome da skupi hrabrosti zadr ati pogled jednom kad primijeti da ne to ne tima, romani koji e barem nekoga potaknuti da pru i ruku i poka e izlaz I ono to je najbitnije, potaknuti nekoga da zakora i i u ini onaj te ak, ali prijeko potreban korak. Iris Je Doma Ica I Majka Troje Dece Koja Ivi U Tipi No Disfunkcionalnoj Porodici Njena Starija Erka Dijana Prekinula Je Kontakt S Porodicom Nakon To Je Rodila Dete U Etvrtom Razredu Srednje I Sa De Kom Oti La U Hamburg Mla A Julija, Kojoj Su Roditelji Kupili Stan U Gradu Da Ne Bi Dugo Putovala Do Kole, Pose Uje Porodicu Samo Kada Joj Otac To Izri Ito Naredi I Dok On, Sve Vi E Izlo En Stresu Na Poslu, Utehu Nalazi U Alkoholu I Mla Im Ljubavnicama, Emocionalno Zapostavljana Iris Uglavnom Je Zaokupljena Prelistavanjem Crne Hronike I Brigom O Desetogodi Njem Sinu LukiKada Pro Ita Vesti O Jednom, A Potom I Drugom Silovanju, Koja Su Se Desila U Gradu, Iris Po Inje Da Sumnja U Svog Mu A U To Vreme Nije Bio Kod Ku E, A Vratio Se Krvave Ode E, Sa Ogrebotinama Na Telu Da Li Je Njen Sa A Monstrum O Kome Ceo Grad Pri A Ophrvana Strepnjom, Iris Doslovno I Ekuje Slede E Silovanje, Ivot Joj Se Pretvara U Pakao, A Kona No Otkri E Istine Stra Nije Je Od Svega To Je Mogla Zamisliti


About the Author: Iva Kolega

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Seme mraka book, this is one of the most wanted Iva Kolega author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *