➥ [Epub] ➟ Sudbina i komentari By Radoslav Petković ➯ – Peakpopa.info

Sudbina i komentari Svojim Poeti Kim, Tematskim, Idejnim I Ostalim Odlikama I Mogu Im Kontroverzama, Sudbina I Komentari Su Nesumnjivo Jedan Od Najva Nijih Srpskih Romana S Kraja Pro Log Veka, Knjiga Koja Obele Ava To Vreme Knjiga Sudbina I Komentari Je Godine Uvr Tena U Deset Najboljih Romana Nagra Enih Nin Ovom Nagradom


About the Author: Radoslav Petković

Radoslav Petkov rodjen je 1953 u Beogradu Objavio je romane Put u Dvigrad 1979,1997, Nagrada Milo Cnjanski Senke na zidu 1985,1994 Sudbina i komentari 1993, nagrade Me a Selimovi i Borbina nagrada za najbolju knjigu godine, NIN ova nagrada za najbolji roman godine , Savr eno se anje na smrt 2008, nagrada Borisav Stankovi Knjige pri a Izve taj o kugi 1989,1990,10 thoughts on “Sudbina i komentari

 1. says:

  Retko zabavna knjiga Ne znam da li vi e volim veliku pri u ili minijature Izbor citata uskoro na blogu.


 2. says:

  Ova knjiga je po mom skromnom mi ljenju jedna od najboljih knjiga na e knji evnosti.Ona na jedan skriven na in pri a pri u o tu noj sudbini jednog naroda i o svim gre kama koje su u injene i od strane tog naroda i ka tom narodu, koji je ba en, ba kao i junak romana na raskr e la i, ratnih brodova i puteva roba, ljudi i znanja kao i o nepokoleblj


 3. says:

  I read the English translation of this book.I have to say I enjoyed parts of it and overall I thought it was finally written It has a slow leisurely pace that I found oddly comforting Although as a story I liked it, I think I missed out too much of the hidden subtle meanings in this book because I m not familiar enough with Serbian history.The reason I


 4. says:

  Nekada zapo nemo knjigu i ne ide nam Odlo imo je na polovini puta, nadaju i se da e nam u nekom drugom vremenu postati bliska Nakon nekoliko godina ponovo je uzmemo u ake Ovog puta itala ko putovanje zavr imo i budemo vidno razo arani, jer se ekanje, strpljenje i trud oko odlaganja nije isplatio Takav je slu aj bio sa mojim itanjem romana Sudbine i komentari


 5. says:

  Nekim udom je ova knjiga dugo bila van mog radara Sasvim slu ajno, na ao sam je u ediciji najboljih deset roamana koji su osvojili NIN ovu nagradu Prizna u da me naslov zaveo na pogre an put, mislio sam da je rije o nekoj esejistici Prijatno iznena enje je po elo ve sa prvim stranama, priznajem bilo je djelova koji su mi bili spori i dosadni, ali sve u svemu jedna feno


 6. says:

  Great book Whilst following the the naval career of Russian officer, Pavel Volkov, Petkovi writes a solid, standalone story of one man s rise and ultimately, his fall at the hands of those playing the exact same game Even though the story of Pavel being brought down by the devious and calculating Katarina is a simple one, it is part of a bigger web of intrigue of Petkovi manag


 7. says:

  ta re i Jedna vi eslojna knjiga, neobi ne strukture i izvanrednih misli koje odzvanjaju u pozadini kao neki eho U biti u pitanju je istorijsko delo u kojem jedan lik povezuje 18 19 i 20 vek Me utim knjiga nije samo istorijska, iako se saznaje mogo istorijskih injenica, ve i duboko egzistencijalna, i kao to re e Mihailo Panti , po prili no ljubavna Moram priznati da sam pojedine delove


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *